Trueline™ AMP Amphetamine Rapid Test Strip

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện. Định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng AMP; IgG-thỏ; Cộng hợp AMP-BSA; Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Ngưỡng phát hiện (cut-off): 1000ng/mL. - Độ nhạy tương quan 100% - Độ đặc hiệu tương quan 100% - Độ chính xác tương quan 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL::Ampicillin, 4-Acetamidophenol, Oxazepam, Uric acid Đọc kết quả tại 5...

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện.

Định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng AMP; IgG-thỏ; Cộng hợp AMP-BSA; Kháng thể dê kháng IgG thỏ.

Ngưỡng phát hiện (cut-off): 1000ng/mL.

- Độ nhạy tương quan 100%

- Độ đặc hiệu tương quan 100%

- Độ chính xác tương quan 100%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100%

Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL::Ampicillin, 4-Acetamidophenol, Oxazepam, Uric acid Đọc kết quả tại 5 phút