Trueline™ MET Methamphetamine Rapid Test Strip

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện.  Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA.; Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan 100% - Độ đặc hiệu tương quan 100% - Độ chính xác tương quan 100% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. Đọc kết quả tại...

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện. 

Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA.; Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml.

- Độ nhạy tương quan 100%

- Độ đặc hiệu tương quan 100%

- Độ chính xác tương quan 100%

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100%

Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. Đọc kết quả tại 5 phút