Trueline™ Syphilis Ab Rapid Test

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mô tả: Định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Tp tái tổ hợp. - Độ nhạy tương quan: 100%, - Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%, - Độ chính xác tương quan: 99.8%. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương...

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Mô tả: Định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Tp tái tổ hợp.

- Độ nhạy tương quan: 100%,

- Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%,

- Độ chính xác tương quan: 99.8%.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương ứng sau đây: Bilirubin 20 mg/dL, Creatinine 442 µmol/L, Glucose 55 mmol/L Đọc kết quả tại 15 phút