Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (Ma túy 4 chân)

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện các chất ma túy trong nước tiểu. Các cấu hình: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP) Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/MET/MOP/THC) Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (MDMA/MET/MOP/THC)  

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện các chất ma túy trong nước tiểu.

Các cấu hình:

  • Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP)
  • Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/MET/MOP/THC)
  • Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (MDMA/MET/MOP/THC)